Quản trị Vmware

Module 1. Giới thiệu khóa học

Giới thiệu tổng quan khóa học

Mô hình thực tế ảo hóa

Module 2. Ảo hóa trung tâm dữ liệu

Giới thiệu các thành phần ảo hóa

Mô tả vsphere phù hợp với kiến trúc ảo hóa như thế nào

Cài đặt và sử dụng vSphere client

Module 3. Hướng dẫn tạo máy ảo

Giới thiệu về máy ảo, phần cứng máy ảo và các file lưu trữ máy ảo
Khởi tạo một máy ảo

Module 4. Quản lý tập trung ESXI Server bằng Vcenter Server

Giới thiệu kiến trúc vCenter Server

Giới thiệu các tùy chọn triển khai vCenter Server

Giới thiệu VMware® vCenter™ Single SignOn™

Cài đặt và sử dụng vSphere Web Client

Giới thiệu VMware® vCenter™ Server Appliance™

Cấu hình và quản lý vCenter Server Appliance

Quản lý hệ thống các đối tượng và licenses trong Vcenter inventory

Module 5. Cấu hình và Quản lý hệ thống các Virtual Networks

Mô tả, tạo và quản lý standard switch

Mô tả và modify thuộc tính standard switch

Cấu hình thuật toán loadbalacing switch ảo

Module 6. Cấu hình và Quản lý hệ thống lưu trữ ảo

Giới thiệu tên thiết bị và giao thức lưu trữ

Cấu hình ESXI kết nối hệ thống lưu trữ iSCSI, NFS, SAN

Tạo và quản lý hệ thống lưu trữ vSphere datastore

Triển khai và quản lý hệ thống San ảo

Module 7. Quản lý hệ thống máy ảo

Hướng dẫn sử dụng tính năng template và cloning để triển khai các máy ảo

Modify và quản lý các máy ảo

Tạo và quản lý Snapshot máy ảo

Thực hiện di chuyển máy ảo và datastore với tính năng vMotion

Tạo Vmware vSphere vApp

Module 8. Quản lý truy cập và chứng thực

Quản lý User truy cập thông qua vài trò và quyền

Cấu hình và quản lý firewall trên ESXI server

Cấu hình chế độ lockdown mode bảo mật cho ESXI server

Tích hợp ESXI vào active directory

Module 9. Giám sát và quản lý tài nguyên

Giới thiệu nội dung về CPU và Ram ảo

Mô tả phương pháp để tối ưu hóa CPU và Ram trong quá trình sử dụng