Quản trị Linux Server

Nội dung khóa học

 1. Cài đặt và các thiết lập ban đầu trên Centos: thiết lập ip, time, repositories, update
 2. Cài đặt, cấu hình dịch vụ time server ntp
 3. Cài đặt, cấu hình dịch vụ cấp phát ip động dhcp server
 4. Cài đặt, cấu hình dịch vụ phân giải tên miền dns server
 5. Cài đặt, cấu hình dịch vụ proxy với squid
 6. Cài đặt, cấu hình dịch vụ webserver: Tomcat, nginx, apache
 7. Cài đặt, cấu hình dịch vụ cơ sở dữ liệu Mysql server, reset pass root mysql server
 8. Cài đặt, cấu hình dịch vụ chia sẻ file qua web
 9. Cấu hình SSL cho web server
 10. Cài đặt, cấu hình dịch vụ chia sẻ file: samba, vsftp, nfs server
 11. Cài đặt, cấu hình dịch vụ openvpn
 12. Cài đặt, cấu hình dịch vụ quản lý version svn,github server
 13. Cài đặt, cấu hình dịch vụ owncloud server
 14. Cài đặt, cấu hình dịch vụ mail server: Zimbra, squirrelmail, ssmtp,postfix
 15. Cài đặt, cấu hình dịch vụ phần mềm quản lý dự án: redmine
 16. Đặt lịch tự động thực hiện các tác vụ trên hệ thống với crontab
 17. Backup & restore toàn bộ hệ thống
 18. Quản lý ổ đĩa hệ thống với kỹ thuật LVM
 19. Cài đặt, cấu hình dịch vụ mysql replication: master –slave, master-master, cluster
 20. Cài đặt, cấu hình dịch vụ sẵn sàng cao với ha proxy cho web server
 21. Cài đặt, cấu hình dịch vụ loadbalancing với pound
 22. Đồng bộ dữ liệu trên các server với unison
 23. Cài đặt, cấu hình dịch vụ nginx proxy public không giới hạn web server với chỉ 1 ip public
 24. Cài đặt, cấu hình dịch vụ giám sát hệ thống: nagios, centreon
 25. Cấu hình Samba Active Directory Domain Controller
 26. Ảo hóa openvz
 27. Backup and restore