Bài 1: giới thiệu và đăng ký microsoft azure  

Bài 2: Triển khai và quản lý azure networking  

Bài 3: Triển khai azure virtual machines  

Bài 4: Quản lý azure virtual machines  

Bài 5: Triển khai azure app service  

Bài 6: Triển khai giải pháp lưu trữ, sao lưu, và phục hồi  

Bài 7: Chuyển server từ nội bộ lên azure  

Bài 8: Quản lý azure active directory    

Bài 9: Triển khai mô hình active directory hybrid  

Bài 10: Triển khai containers trong azure  

Bài 11: Triển khai azure sql database  

Bài 12: Triển khai cơ chế tự động hóa trong azure