Bài 1: Tổng quan về AWS Service

Bài 2: Hướng dẫn tạo tài khoản thanh toán trên AWS

Bài 3: Hướng dẫn thiết lập cảnh báo hóa đơn sử dụng

Bài 4: Hướng dẫn tạo tài IAM user, xác thực MFA

Bài 5: AWS Network Basic

VPC

Subnet

Inetnet Gateway

Router Table

Region, Zone

Thực hành: Tạo hệ thống mạng riêng trên AWS

Bài 6: EC2

Khái niệm

Khởi tạo EC2 Windows/Linux

Hiệu chỉnh EC2

Bài 7: Nat gateway

Khái niệm

Hướng dẫn thực hành

Bài 8: Nat EC2 instance

Khái niệm

Hướng dẫn thực hành

Bài 9: VPC Endpoint

Khái niệm

Hướng dẫn thực hành

Bài: 10: Route 53 DNS failover

Khái niệm

Hướng dẫn thực hành

Bài 11: AWS RDS Mysql

Khái niệm

Hướn dẫn thực hành

Bài 12: AWS VPN Site to Site

Khái niệm

Hướng dẫn thực hành

Bài 13: AWS Application Load Balancer

Khái niệm

Hướng dẫn thực hành

Bài 14: AWS Application Load Balancer & Autoscale group

Khái niệm

Hướng dẫn thực hành

Bài 15: Kết nối VPC-VPC với VPC Peering

Khái niệm

Hướng dẫn thực hành