1. Giới thiệu hệ thống, các rule trong tổ chức
 2. Hướng dẫn cài đặt (Centos 7), thiết lập ban đầu: Set static ip, add repo, update, time, SSHAuthentication, Selinux/Firewalld, groupinstall
 3. Dịch vụ cấp phát IP động DHCP
 4. Dịch vụ phân giải tên miền DNS
 5. Dịch Csdl Mysql, phpmyadmin
 6. Dịch vụ Web Apache-Php, Hosting, cấu hình SSL
 7. Join máy chủ Centos vào Active Directory Windows Server
 8. Dịch vụ Reverse proxy Nginx
 9. Phân quyền trong linux: setfact, getfact, suid, sgid, sticky-bit
 10. Dịch vụ chia sẻ file Samba, NFS
 11. Dịch vụ Vsftp Server
 12. Dịch vụ Proxy Squid
 13. Dịch vụ Svn, quản lý source code
 14. Đồng bộ, backup dữ liệu với Unison
 15. Quản lý ổ đĩa hệ thống với kỹ thuật LVM
 16. Đặt lịch tự động thực hiện các tác vụ trên hệ thống với crontab
 17. Dịch vụ OpenVpn
 18. Dịch vụ HAProxy
 19. Mysql replication. Mysqldump backup database
 20. Quản trị hệ thống linux với webmin
 21. Monitor hệ thống Centreon: ram, cpu, hardisk, service, server up/down