Bài 1: Mạng căn bản  

Bài 2: Cài đặt và sử dụng máy ảo hyper-v

Bài 3: Quản lý local user account và group 

Bài 4: Cấu hình local group policy

Bài 5: Chia sẻ tài nguyên và truy cập qua mạng

Bài 6: Cấu hình ntfs permission

Bài 7: Cài đặt active directory domain service

Bài 8: Quản lý domain user account và domain group

Bài 9: Cấu hình home directory và roaming user profile

Bài 10: Triển khai Cấu trúc organizational unit (ou)

Bài 11: Triển khai và quản lý group policy object (gpo)

Bài 12: Cấu hình fine grained password policies

Bài 13: Cấu hình ad recycle bin

Bài 14: Cấu hình file server resource manager

Bài 15: Cấu hình data deduplication 

Bài 16: Cấu hình distributed file system (dfs) 

Bài 17: Cấu hình storage space  

Bài 18: Sao lưu và phục hồi dữ liệu bằng windows server backup

Bài 19: Triển khai dynamic host configuration protocol (dhcp)

Bài 20: Triển khai domain name system (dns) 

Bài 21: Triển khai internet protocol version 6 (ipv6) 

Bài 22: Triển khai virtual private network (vpn) & directaccess  

Bài 23: Triển khai windows deployment services

Bài 24: Triển khai windows server update services

Bài 25: Cài đặt và Cấu hình server core