Bài 1: Giới thiệu microsoft 365 và đăng ký office 365  

Bài 2: Quản lý users và groups trong office 365  

Bài 3: Triển khai mô hình hybrid active directory

Bài 4: Triển khai cài đặt microsoft 365 apps

Bài 5: Quản lý exchange online recipients và permissions

Bài 6: Cấu hình và sử dụng microsoft teams

Bài 7: Cấu hình và sử dụng onedrive for business

Bài 8: Cấu hình các chức năng bảo mật trên office 365

Bài 9: Giám sát và xử lý sự cố trong microsoft office 365